نمایش نمایش

شناسه : 32214383
یادداشت؛


خرین نامه ای که به تاریخ 5 آبان 1300 شمسی از میرزا کوچک خان به یادگار مانده، جملاتی از آن چنین است :...با رویه ای که دشمنانمان در پیش گرفته اند شاید بتوانند به طور موقت یا دائم توفیق حاصل کنند، ولی اتکای من و همراهانم به خداوند دادگری است که در بسیاری از مهالک حفظم نموده است...

یزدندا؛ آخرین نامه ای که به تاریخ 5 آبان 1300 شمسی از میرزا کوچک خان به یادگار مانده، جملاتی از آن چنین است :...با رویه ای که دشمنانمان در پیش گرفته اند شاید بتوانند به طور موقت یا دائم توفیق حاصل کنند، ولی اتکای من و همراهانم به خداوند دادگری است که در بسیاری از مهالک حفظم نموده است. افسوس می خورم که مردم ایران مرده پرستند و هنوز قدر این جمعیت را نشناخته اند. البته بعد از محو ما خواهند فهمید، که بوده ایم و چه خواسته ایم و چه کرده ایم....امروز دشمنانمان ما را دزد و غارتگر خطاب می کنند و حال آنکه هیچ قدمی جز در راه آسایش و حفاظت مال و ناموس مردم برنداشته ایم. ما این اتهامات را می شنویم و حکمیت را به خداوند قادر و حاکم علی الاطلاق واگذار می کنیم.

لحظه ای تامل کنید
دو گونه واقعه را از ذهن بگذرانید

1-  معاهده‌های کدخدامنشانه و صلح طلبانه ی برآمده از ضعف و ناتوانی ای که در طول تاریخ بین حاکمان و سلاطین و پادشاهان ایران اسلامی با دشمنان این سرزمین بسته شده و نتایج آنها را(مثل معاهده های ترکمنچای و گلستان و ...)
2-  مبارزه، استقامت و پایداری در برابر زیاده خواهی دشمنان توسط مردان مردی از همین سرزمین (نظیر مردان تنگستانی و میرزا کوچک خان‌ها) که ثمره ی آن هم جانفشانی آنها بوده است.
حالا
پس از گذشت چندین دهه از آن اتفاقات تاریخی موثر در آینده ی این سرزمین
وقتی فرزندان ما در کتب درسیشان از تاریخ سرزمینشان می‌خوانند
کدام برخورد با دشمن را تمجید می کنند؟
آیا سر بریده ی میرزا کوچک خانی که عزت و شرافتش را خرج امیال زودگذر زندگی نکرد برای آنها مایه ی شرافت است یا مفاد معاهده‌های ترکمنچای؟
*و امروز هم برای فردا حرفهایی دارد، گفتنی
آری
تاریخِ فرداها، امروز رقم می خورَد
نسلهای بعدی ما میخوانند و می شنوند از
ثمرات مبارزه و مقاومت و ایستادگی سرداران سر به راه و سرسپرده ی ولایت در برابر دشمنان تا دندان مسلح زیاده خواه را،
و مسامحه و امتیازبخشی به دشمنان اسلام و تن به مذاکره و بده بستان دادن را

فکر میکنید آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟
و به کدام استراتژی افتخار خواهند نمود؟

لطفا برگردید به مطلع این مطلب و باز دست نوشته ی میرزا کوچک خان را بخوانید...

این قصه ته دراز دارد...

علی اکبر #علیانژاد

انتهای پیام/ز.ک


جدیدترین ها جدیدترین ها