نمایش نمایش

شناسه : 13681573
توهین به همین سادگی!


یک روزنامه وابسته وقاحت را به حد کمال رسانده و در طرحی شهدای غواص را به صورت عریان با بال هایی همانند بال کرکس! و دستانی که در حال پوشاندن عورت هست در حال عروج به آسمان نشان داده !

به گزارش یزد ندا، از آخرین باری که روزنامه ی وابسته به یک خاندان خاص! دست به تمسخر و مقایسه نذری گیرندگان امام حسین ( ع ) به سگ ها زدند چندی نمی گذرد.

این روزنامه وابسته وقاحت را به حد کمال رسانده و در طرحی شهدای غواص را به صورت عریان با بال هایی همانند بال کرکس! و دستانی که در حال پوشاندن عورت هست در حال عروج به آسمان نشان داده !
این طرح وقیح در حالی مطرح می شود که یک روز هم از تشیع شهدای غواص نمی گذرد. 

عریان کردن چهره های مقدس در هنر تجسمی اقدامی شیطانی است که از دوران رنسانس باب شد در حالی که این اقدام علاوه بر توهین صریح به مقدسات، روی دیگر برخی از رسانه های مدعی را نشان می دهد!
 


جدیدترین ها جدیدترین ها