نمایش نمایش

شناسه : 33017105
رئیس آب منطقه شهرستان خاتم مدعی شد


رئیس آب منطقه شهرستان خاتم گفت : درخاموشی مرحله دوم پیش بینی می شود4.5 میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم.

به گزارش یزدندا؛ زارع رئیس آب منطقه شهرستان خاتم گفت : خاموشی مرحله اول چاههای کشاورزی که بمدت 25روزبود باهمکاری کلیه دستگاهها وباتعاملی که کشاورزان داشتند با موفقیت صورت گرفت.

زارع افزود:درمرحله اول بطورمتوسط شاهد افزایش 13%درصدی آب قنوات شهرستان بودیم ودرچاههای کشاورزی شاهد خودجوش آب بدون هیچگونه پمپاژی بودیم.

وی افزود: درمجموع 5/5میلیون مترمکعب صرفه جویی داشتیم وپیش بینی می شود درخاموشی مرحله دوم هم 4/5میلیون مترمکعب صرفه جویی داشته باشیم ودرمجموع باخاموشی چاههای کشاورزی دراین دومرحله مجموعا10میلیون مترمکعب به نفی احیاء وتعادل بخشی ابخوان صرفه جویی می شود و از تعامل وهمکاری کشاورزان شهرستان تقدیروتشکرنمود .

 زارع دربحث ارسال عکسی که از سرچشمه نهرمسیح درفضاهای مجازی ارسال شده بودبیان کرد: این بخاطرحفرکانال درقسمت اول سرچشمه نهرمسیح شده بود آب رامتمرکزکرده اما درکاهش آان طی سالهای جاری وسال گذشته درکاهش آنچنان شدتی نداشته است .

وی ازکشاورزان خواست دربهره وری و استفاده بهینه درمصرف آبهای زیرزمینی نهایت تلاش خودرا داشته باشند تا روزی شاهد اینچنین خبرهایی نباشیم.

باشگاه خبرنگاارن جوان/


جدیدترین ها جدیدترین ها